PRIVACYVERKLARING TTO Drenthe
 
Dit is de privacyverklaring van touwtrekorganisatie TTO Drenthe, gevestigd te 9745 AD te Groningen aan Zuiderweg 26, TTO Drenthe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: ttodrenthe@pointzero.nl
 
Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken op onze website persoonsgegevens via de contactformulieren waarmee u zich opgeeft als deelnemer of afmeldt als deelnemer. Wij verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk voor het deelnemen aan competitiewedstrijden
 
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Naam vereniging
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TTO Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens - voornamelijk - voor de volgende doelen met als grondslag dat het noodzakelijk is om voornamelijk het clublidmaatschap overeenkomst uit te voeren:
  • de inning van uw contributie dan wel de uitbesteding hiervan aan een derde partij;
  • het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld via de mail, maar ook  bij het doorzenden van informatie over wedstrijden.
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
TTO Drenthe deelt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden zal voorafgaand daaraan worden overeengekomen dat zij zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. TTO Drenthe  gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Daarom is het op grond van artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening niet nodig dat u toestemming hoeft te geven voor het plaatsen van deze cookies.
 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht TTO Drenthe te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij TTO Drenthe op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal TTO Drenthe deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van TTO Drenthe hebben ontvangen.
 
Beveiliging persoonsgegevens
TTO Drenthe treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van TTO Drenthe. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. TTO Drenthe raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Wijziging van het privacy beleid
TTO Drenthe past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. TTO Drenthe raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal TTO Drenthe er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
 
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of TTO Drenthe wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen TTO Drenthe. Het verwijderen van uw persoonsgegevens zal wel tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld uw deelnemersschap met TTO Drenthe zal eindigen omdat wij daar dan geen uitvoering meer aan kunnen geven en kan ook pas plaatsvinden nadat u aan uw verplichtingen zoals betaling van contributie hebt voldaan.
 
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.